Nanyang Siang Pau - Stock market headwinds in 2H2022